gallery/student-3-icon

  ผู้บริหารสถาบัน

  นางสุวรรณี  คำมั่น

  นายกสภาสถาบัน

  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3

  gallery/boss1
  gallery/group-icon
  gallery/money-increase-icon
  gallery/pollution-512
  gallery/boss2

  นายสงวน  หอกคำ

  ผู้อำนวยการ

  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3

  gallery/robot_only_default

  ข้อมูลงบประมาณ

  ข้อมูลนักศึกษาและหลักสูตร

  ข้อมูลสถานประกอบการ

  วิทยาลัยในสังกัด

  gallery/object1040071233

  เอกสารงานวิจัยดาวน์โหลด

  gallery/save-icon

  นายกิตติพันธ์  ป้องกัน

  หัวข้องานวิจัย

  ผู้จัดทำ

  นายนันทวุฒิ  วันกลิ้ง

  นายทรงชัย   บุญอ้น

  นายเชษฐา  ภานุศรี

  นายสิทธิชัย  มารอด

  นายเกียรติศักดิ์  เปริบรัมย์

  นายสิทธิศักดิ์  สุภาษิ

  นายอุเทน  โพธิ์งาม

  เอกสารงานวิจัยนักศึกษา

  เอกสารงานวิจัยอาจารย์

  หัวข้องานวิจัย

  ผู้จัดทำ

  นายสมพงษ์  แคสา   ตำแหน่ง  ครู คศ.3  

  วุฒิ ค.อ.ม. ไฟฟ้า

  อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้า

  นายมาโนช  พวงคำ  ตำแหน่ง  ครู คศ.3  

  วุฒิ ค.อ.ม. ไฟฟ้า 

  นายบุญลอ  ประสารศรี  ตำแหน่ง  ครู คศ.2 

  วุฒิ ค.อ.ม. ไฟฟ้า

  อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีแม่พิมพ์

  นายเผด็จ  ปัญญาศุภโชติ  ตำแหน่ง  ครู คศ.1  

  วุฒิ ค.อ.ม. ไฟฟ้า

  นายคมสิน  อยู่บุรี  ตำแหน่ง  ครู คศ.2 

  วุฒิ ค.อ.ม. ไฟฟ้า

  นายสุวัฐชัย  วัชรถาวรศักดิ์   ตำแหน่ง  ครู คศ.3  

  วุฒิ กศ.ม. อุตสาหกรรมศึกษา

  นายเผด็จ  พูนไพบูลย์โรจน์   ตำแหน่ง  ครู คศ.2 

  วุฒิ ค.อ.ม. เครื่องกล

  นายประจิม  มูลแสน   ตำแหน่ง  ครู คศ.1 

  วุฒิ ค.อ.ม. เครื่องกล

  นายสุรชัย  คุรุภัณฑ์   ตำแหน่ง  ครู คศ.3 

  วุฒิ ค.อ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ

  นายมนัสชัย  จันทร์คง